Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

21:19
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viajethra jethra
euphrasia
21:17
Reposted fromknoepe knoepe viajethra jethra
euphrasia
21:12
7272 1da7
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome

April 17 2015

euphrasia
21:14
Play fullscreen
"The dreams in which I'm dying are the best I've ever had"

March 13 2015

euphrasia
23:19

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski
euphrasia
23:17
1961 7ec7
Bat in Night
euphrasia
23:06
euphrasia
23:04
5873 71a4
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
euphrasia
23:03
8564 954d 500

February 27 2015

euphrasia
22:19
1815 733d
oooo tak!
Reposted fromsonaive sonaive viajustpartofme justpartofme
euphrasia
22:18
3796 09b5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viajustpartofme justpartofme

January 26 2015

euphrasia
18:51
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

January 19 2015

euphrasia
23:14
5925 1fee
Reposted frommonam monam via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
euphrasia
23:08
euphrasia
22:55
lajf
Reposted fromjulios julios viazarazwracam zarazwracam
euphrasia
22:49
euphrasia
22:47
euphrasia
22:45
Cute et funny baby owls.....
Reposted fromadkagar adkagar viaEllaElla EllaElla

January 05 2015

euphrasia
23:16
- Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie - mówił. - Jeżeli każde życie jest niepowtarzalne, wyciągnijmy z tego wszelkie konsekwencje; odrzućmy wszystko, co nie jest nowe. Trzeba być absolutnie nowoczesnym - cytował jej Rimbauda, a ona słuchała go nabożnie, pełna wiary w jego słowa i niewiary w siebie.
— Milan Kundera – Życie jest gdzie indziej
Reposted frompuella13 puella13 viapiksele piksele

January 04 2015

euphrasia
21:41
Tour de France
Reposted fromnekobasu nekobasu viazpopk zpopk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl